ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS”

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

              ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๘ แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕ แผนงาน และแผนงานบูรณาการที่กำหนดเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน ๓ แผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และงบประมาณตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

              ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่จะต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรจัดการอบรมเชิงปฎิบัติ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

๒.๒  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

๒.๓  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS

ผู้เข้าร่วมอบรม 

              การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS” จำนวน ๒ ช่วง ประกอบด้วย ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ  ทีมพัฒนาระบบ NRMS เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

วิธีการดำเนินงาน

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS 

วัน เวลา และ สถานที่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ NRMS” จำนวน ๒ ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

              ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ 

              ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ 

              ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ 

ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 

              ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ 

              ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ 

              ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

หมายเหตุ :
เปิดรับเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๒ คน/การอบรมทั้ง ๖ ครั้ง เนื่องจากข้อจำกัดด้านห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การอบรมจะรับจำนวนจำกัด ระบบลงทะเบียนจะปิดอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวนหรือหมดเวลาลงทะเบียน

(จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๓ เป็นต้นไป)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗ , ๖๑๑ , ๖๑๗

โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญอบรม onweb.pdf
โครงการอบรมงบบูปี 61.pdf
กำหนดการอบรมบูรณาการ 61.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ย.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 พ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,795 ครั้ง