เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 112

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 100

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 88

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 91

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 90

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 88

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 81

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 82

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 85

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 86

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 88

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 84

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 84
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล