เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกาศข่าว

ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564... 15 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ ... 9 เมษายน 2564

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง กลุ่มเรื่อง ความปลอดภัยทาง... 9 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประเด็นเรื่อง ยางพารา และ อ้อยและน้ำตาล ประ... 9 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย (รอบที่ 2)...
8 เมษายน 2564

อ่านทั้งหมด
ทุนวิจัยที่เปิดรับ
ทุน ววน. : ปีงบประมาณ 2564
22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. - 28 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ทุน ววน. : ปีงบประมาณ 2564
ทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)
10 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น. - 30 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ทุน ววน. : ปีงบประมาณ 2564
22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. - 28 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ทุน ววน. : ปีงบประมาณ 2564
ทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)
10 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น. - 30 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ทุน ววน. : ปีงบประมาณ 2564
ทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call (รูปแบบการรับ : ข้อเสนอโครงการ)
10 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น. - 30 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ทุน ววน. : ปีงบประมาณ 2564
22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. - 28 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์


1 เมษายน 2564 168

โครงการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1 เมษายน 2564 122

โครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม


1 เมษายน 2564 102

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย


23 ธันวาคม 2563 1121

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 806

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


2 ตุลาคม 2563 1147

โครงการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 707

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้าน Zero Waste


2 ตุลาคม 2563 1310

โครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


23 ธันวาคม 2563 696

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 1789

สถิตินักวิจัยปี 2563 ไตรมาส 4


2 ตุลาคม 2563 1414