ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” ครั้งที่ 5
รายละเอียด

 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 28 แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 แผนงาน และแผนงานบูรณาการที่กำหนดเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 3 แผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และงบประมาณตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น

              ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่จะต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรจัดการอบรมเชิงปฎิบัติ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

2.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

3.  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดด้านห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การอบรมจะรับจำนวนจำกัด ระบบลงทะเบียนจะปิดอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวนหรือหมดเวลาลงทะเบียน
วันที่จัด
13 ธันวาคม 2560 (ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
30/11/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
10/11/2560 10:38:36
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
38 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 38 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายธีระ ศิริสมุด
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 15/11/2560 15:05:42 ทั่วไป
2 นางพรทิพย์ วชิรดิลก
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 15/11/2560 15:07:40 ทั่วไป
3 นางสาวอานันทพร ถึงแสง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 21:35:31 ทั่วไป
4 นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 12:13:38 มุสลิม
5 นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 12:14:28 ทั่วไป
6 นางสาววราภรณ์ ทับชู
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 10:50:07 เจ
7 นางสาวสุจารี สอนง่าย
ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 20/11/2560 11:01:28 ทั่วไป
8 นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 20/11/2560 11:01:58 ทั่วไป
9 นางสาวศศิธร ใหญ่สถิตย์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 20/11/2560 11:04:36 ทั่วไป
10 เกตุวดี เครือวัลย์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 14:53:44 ทั่วไป
11 นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 14:55:34 ทั่วไป
12 ธนพล นิงสานนท์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 14:42:50 ทั่วไป
13 นางสาวยุวดี มูลทองชุน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 21/11/2560 15:49:07 ทั่วไป
14 นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 15:50:51 ทั่วไป
15 นางสาวสุธิมา เทียนงาม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 15:53:48 ทั่วไป
16 นายนิรันดร์ ไชยรัตน์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 21/11/2560 15:55:59 ทั่วไป
17 นายชูเกียรติ สิทธิสุข
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 21/11/2560 15:56:31 ทั่วไป
18 นายสุพจน์ สว่างดี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 21/11/2560 16:04:07 ทั่วไป
19 นางสาวจตุรภรณ์ ลีนานนท์
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/11/2560 16:10:06 ทั่วไป
20 นางสาวมนทรัตม์ บูรณะหิรัญ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/11/2560 16:10:17 ทั่วไป
21 นางสาวสายนที ทุมมา
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/11/2560 16:18:24 ทั่วไป
22 นางสาว น.ส.สมจิตร์ ลังบุบผา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/11/2560 16:47:58 มุสลิม
23 นายภูริ วงศ์วิเชียร
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 23/11/2560 9:22:23 ทั่วไป
24 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 23/11/2560 9:22:33 ทั่วไป
25 นายสุธน กิมาพร
ไม่ได้เข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 23/11/2560 10:40:22 ทั่วไป
26 นายธุวพล คงน้อย
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2560 10:58:23 ทั่วไป
27 นางสาววาศิณี สุวรรณระวี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2560 11:03:48 ทั่วไป
28 นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2560 13:04:12 ทั่วไป
29 นางสาวธีราสินี ฤทธิ์ถาพรม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/11/2560 15:32:56 ทั่วไป
30 นายอดุลย์ ไทยเจริญ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/11/2560 15:37:29 มุสลิม
31 นายคมสันต์ เอี่ยมวิไล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 27/11/2560 9:28:15 ทั่วไป
32 นางกฤษณา เกิดบุญส่ง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 27/11/2560 9:30:19 ทั่วไป
33 นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28/11/2560 10:26:30 ทั่วไป
34 นางสาวพรพรรณ มัศโอดี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28/11/2560 10:29:14 ทั่วไป
35 นางสาวจันทรพร ผลากรกุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 30/11/2560 15:03:55 ทั่วไป
36 นางสาวอัญชลี พรามจร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 30/11/2560 17:30:07 ทั่วไป
37 นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 25/1/2561 11:12:57
38 นายกฤตนัย ขุนหาญ
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 25/1/2561 11:16:10

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*