ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” ครั้งที่ 2
รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

              ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 28 แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 แผนงาน และแผนงานบูรณาการที่กำหนดเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 3 แผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และงบประมาณตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น

              ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่จะต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรจัดการอบรมเชิงปฎิบัติ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

2.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

3.  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดด้านห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การอบรมจะรับจำนวนจำกัด ระบบลงทะเบียนจะปิดอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวนหรือหมดเวลาลงทะเบียน
วันที่จัด
7 ธันวาคม 2560 (ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
1/12/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
10/11/2560 10:33:33
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:10:26 ทั่วไป
2 นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:26:17 ทั่วไป
3 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:27:22 ทั่วไป
4 นางสุภาพรรณ อินลักษณะ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/11/2560 8:52:26 ทั่วไป
5 นางอาภาพร สินธุสาร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/11/2560 8:53:10 ทั่วไป
6 นางสาวญาณี นาแถมพลอย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 14/11/2560 15:58:26 ทั่วไป
7 นางสาวอัญชลี ศุภสกุลชัย
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 15/11/2560 11:02:49 ทั่วไป
8 นางสาวสาธิยา หวานดี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/11/2560 12:01:08 ทั่วไป
9 นางสาวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 16:29:00 ทั่วไป
10 นางนางกรรณกร ผลโพธิ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 16:30:03 ทั่วไป
11 นางสาววิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/11/2560 17:02:04 ทั่วไป
12 นางจิราวรรณ ถูกจิตร์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/11/2560 17:02:30 ทั่วไป
13 นางกัลยา เขื่อนแก้ว
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 19:41:18 ทั่วไป
14 นายลิขิต ศิริ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 20:03:51 ทั่วไป
15 นายนพดล มีคุณ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 9:47:02 ทั่วไป
16 นางสาวปิยา เขียวคำจีน
ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 10:03:37 ทั่วไป
17 นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 10:05:50 ทั่วไป
18 นางสาวเตือนใจ สลับศรี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 10:06:48 ทั่วไป
19 นางสุพัตรา จันทร์รอด
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 15:51:10 ทั่วไป
20 นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 16:14:44 ทั่วไป
21 นางสาวพงศิยา อ่ำนาคิล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 16/11/2560 17:02:53 ทั่วไป
22 นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 18:17:02 ทั่วไป
23 นางสาวเกตุวดี อุเทน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 18:18:48 มังสวิรัติ
24 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 9:04:57 ทั่วไป
25 นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 9:05:31 ทั่วไป
26 นางสาวศรุดา หมู่โยธา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 10:39:38 ทั่วไป
27 นางสาวสุมาลา นันบุญ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 10:42:00 ทั่วไป
28 นางสาววิศณี อ่วมแจ้ง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 14:49:49 ทั่วไป
29 นายสุรศักดิ์ สิงสุข
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 14:49:51 ทั่วไป
30 นายสุวรรณ พรมเขต
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 9:47:34 ทั่วไป
31 นายวิมล มิระสิงห์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 28/11/2560 11:25:29 ทั่วไป
32 นายวิศรุต พิพิธกุล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 28/11/2560 11:25:53 ทั่วไป
33 นางสาวบุญบรรจง สายลาด
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 29/11/2560 12:20:28 ทั่วไป
34 นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/11/2560 15:43:01 ทั่วไป
35 นายจักรพันธ์ ก้อนมณี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 30/11/2560 20:52:46 ทั่วไป
36 นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองขำ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/12/2560 16:17:01 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*