ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” ครั้งที่ 6
รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

              ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 28 แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 แผนงาน และแผนงานบูรณาการที่กำหนดเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 3 แผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และงบประมาณตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น

              ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่จะต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรจัดการอบรมเชิงปฎิบัติ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

2.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

3.  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดด้านห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การอบรมจะรับจำนวนจำกัด ระบบลงทะเบียนจะปิดอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวนหรือหมดเวลาลงทะเบียน
วันที่จัด
14 ธันวาคม 2560 (ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
30/11/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
10/11/2560 10:39:37
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
37 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 37 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวเบญจารี สกุลราษฎร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 11:00:39 ทั่วไป
2 นายโอฬาร วันชัย
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 13:30:11 ทั่วไป
3 นายสงกรานต์ จันทะรัง
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/11/2560 14:17:40 ทั่วไป
4 นางสาวชามิพร แย้มนวล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/11/2560 14:23:16 ทั่วไป
5 นางสาวพิชญา ย้อยช่วง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 14:47:28 ทั่วไป
6 นางสาวจิตปภัสส์ หงษ์ทอง
ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 15/11/2560 16:39:10 ทั่วไป
7 นางกาญจนา มูลอาจ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 17:17:06 ทั่วไป
8 นายสมชาย สัมปชาโน
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 17:56:00 ทั่วไป
9 นางมาริษา เอกมณี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 18:23:19 ทั่วไป
10 พระมหาเกรียงศักดิ์ วิถีชัย
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 7:22:29 ทั่วไป
11 นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 10:19:27 ทั่วไป
12 นางสาวพิชญา หอมหวล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 10:19:50 ทั่วไป
13 นางสาวรัตนา ไชยคต
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 11:53:03 ทั่วไป
14 นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 12:05:23 ทั่วไป
15 นายศักดิ์ระพี ชัยอินทรีอาจ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 13:20:00 ทั่วไป
16 นายศรัญญู มูลน้ำ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 13:22:03 ทั่วไป
17 นายเอกวุฒิ เพชรทองด้วง
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 14:55:06 ทั่วไป
18 นายวิสุทธิ บุตรศรีภูมิ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 16/11/2560 16:02:32 ทั่วไป
19 นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 17/11/2560 8:42:44 ทั่วไป
20 นางสาวนางสาวประณยา สุคนธ์พันธุ์
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 17/11/2560 14:06:40 ทั่วไป
21 นางสาวนลินทิพย์ เพิ่มยินดี
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/11/2560 16:47:08 ทั่วไป
22 นางจิตรลดา สมรูป
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 9:50:19 ทั่วไป
23 นางสาวบุญเรือน กรดงาม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 20/11/2560 9:53:43 ทั่วไป
24 นางสาวจินตนา ศรีทับทิม
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 20/11/2560 9:58:01 มุสลิม
25 นางวัชรี ปัญจพรผล
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 9:59:01 ทั่วไป
26 นางปัทมา ชคัตตรัย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 10:02:02 ทั่วไป
27 นางวันวิสา ใบบัว
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 10:02:17 ทั่วไป
28 นางวิลาสินี จงกล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/11/2560 10:29:08 ทั่วไป
29 นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/11/2560 10:29:32 ทั่วไป
30 นางสาวอมรรัตน์ บุญเชิดชู
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 20/11/2560 11:36:14 ทั่วไป
31 นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/11/2560 13:49:10 ทั่วไป
32 นางสาวจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 10:27:36 ทั่วไป
33 นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 11:54:47 ทั่วไป
34 นางกรณิศ ตั้งคณาทรัพย์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/11/2560 13:51:59 ทั่วไป
35 นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 29/11/2560 16:28:56 ทั่วไป
36 ณัฐพงศ์ ผลาชิต
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25/1/2561 11:20:19
37 นายศราวุธ มุขพานทอง
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 25/1/2561 11:24:24

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*