ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

                รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ จัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

               วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU)  ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยรองรับกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หน่วยนโยบายหน่วยจัดสรรงบประมาณหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม(PMU) หน่วยบริหารจัดการจะส่งมอบผลลัพธ์ของนักวิจัย

               เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ NRIIS ในการดำเนินกิจกรรมการวิจัย และนวัตกรรมตลอดจนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง วช.จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


วัตถุประสงค์

              เพื่อฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษาเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบOngoing & monitoring และระบบ Research evaluation


ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

              ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ครั้งละประมาณ ๕๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑ ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย/สถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRIIS และสามารถบริหารจัดการข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ได้ถูกต้อง

๒ หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/นักวิจัยได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔                 สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕                  สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕                   สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                   สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕                 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕                  สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕                  สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕                   สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕                  สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่สถานที่
: ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting **ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดการอบรม หรือรับชมคลิปวีดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลังได้หลังสิ้นสุดการอบรมผ่านทางกลุ่ม facebook : "NRIIS"

 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทร : ๐๒-๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๖๑๗, ๖๐๗

โทรสาร : ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒

 

 

หรือรับชมคลิปวีดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลังได้หลังสิ้นสุดการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
จดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 65_OnWeb.pdf
โครงการและกำหนดการ อบรม NRIIS_OnWeb.pdf
อบรมระบบ NRIIS2022_ผู้ประสาน.pdf
อบรมระบบ NRIIS2022_นักวิจัย.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 15 ต.ค.64
ประกาศโดย : กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 พ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,803 ครั้ง