ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ครั้งที่ ๙ สำหรับนักวิจัย
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
63
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
5
สถานที่จัด
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
5/8/2565 16:30:00
วันที่ประกาศ
20/10/2564 13:48:42
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
63 (สูงสุด 63 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 63 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวพรรณผกา สินอำพร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/11/2564 10:07:01 ทั่วไป
2 นางสาวบุญญาณี ศุภผล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2564 17:11:39 เจ
3 นางสาวพัชรี ชูกันหอม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2564 18:02:28 ทั่วไป
4 นายอาทิตย์ สวัสดิรักษา
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/11/2564 22:04:13 ทั่วไป
5 นางสาววราภรณ์ หีดฉิม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/11/2564 22:20:10 ทั่วไป
6 นางสาวนุจรี ชดาการ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/11/2564 22:21:49 ทั่วไป
7 นายศิรยศ มหาขันธ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 10/11/2564 10:22:14 ทั่วไป
8 นางสาวพรอนงค์ ทัศนัย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 10/11/2564 10:43:14 ทั่วไป
9 นายธันว์ จิตตนูนท์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2564 11:50:26 ทั่วไป
10 ดร. จิรนันต์ รัตสีวอ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/11/2564 15:24:00 ทั่วไป
11 นางสาวฉัตรนลิน ยออัครกุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2564 15:30:39 ทั่วไป
12 พันตำรวจโท คมกริช ศิลาทอง
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 10/11/2564 15:42:22 ทั่วไป
13 นางสาวดาริญ ชูขวัญชาญณรงค์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2564 16:24:34 ทั่วไป
14 นางสาวนงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/11/2564 16:34:18 ทั่วไป
15 นางสาวชรินทร ศรีวิฑูรย์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/11/2564 16:38:42 ทั่วไป
16 ผศ. ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/11/2564 16:41:03 มังสวิรัติ
17 นางสาวประภาพร ดีมาก
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2564 16:54:35 ทั่วไป
18 ดร. ศิวะ สิทธิพงศ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/11/2564 18:48:13 ทั่วไป
19 นายปราชญ์ จันทราภาณุกร
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2564 18:50:01 ทั่วไป
20 นางสาวณัฐกานต์ หนูรุ่น
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 10/11/2564 22:34:05 ทั่วไป
21 นาวาเอก ธนพงษ์ สุริเย
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 10/11/2564 23:04:21 ทั่วไป
22 รศ.ดร. วาที คงบรรทัด
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 8:48:44 ทั่วไป
23 นางสาวอัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 8:50:21 ทั่วไป
24 ดร. ปณิตา ครองยุทธ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 11/11/2564 9:13:54 ทั่วไป
25 นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 11/11/2564 9:53:16 มังสวิรัติ
26 นางสาวธีราภา สุพรรณโรจน์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 10:39:12 ทั่วไป
27 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 11:04:02 ทั่วไป
28 นางจุฑารัตน์ คงเกษม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 11:14:12 ทั่วไป
29 นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11/11/2564 11:43:26 ทั่วไป
30 นางสาววลัยรุจี วิเชียรทวี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย - บริษัท/อื่นๆ 11/11/2564 11:47:59 ทั่วไป
31 นางสาวอุรัสยา แก้วคำ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 11:48:17 ทั่วไป
32 ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 13:36:45 ทั่วไป
33 นายขวนเพิ่ม สังข์สิงห์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 13:47:34 ทั่วไป
34 ดร. เกตมาตุ ดวงมณี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 13:53:29 ทั่วไป
35 ดร. กฤติยา ดวงมณี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 14:26:05 ทั่วไป
36 นายปทาธิป มีแสงเงิน
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 14:32:28 ทั่วไป
37 นางสาววีณา ใจซื่อ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 14:55:24 ทั่วไป
38 นายปริญญา อินทรเจริญ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 15:09:33 ทั่วไป
39 นางสาววณิชชา พันธ์ศรี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 15:11:06 ทั่วไป
40 นางสาวชุติมา บุษบง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/11/2564 15:14:05 ทั่วไป
41 นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 11/11/2564 15:16:11 ทั่วไป
42 นาย ศุภชัย รอยศรี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 11/11/2564 15:17:12 ทั่วไป
43 นางปณัชญา ลีลายุทธ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 15:18:03 ทั่วไป
44 นายพีระพันธ์ รัตนมาลี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 11/11/2564 15:25:20 ทั่วไป
45 รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 15:51:21 ทั่วไป
46 นายสุวัฒน์ แก้วบุตรดี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 11/11/2564 16:11:02 ทั่วไป
47 นางสาวคุณัญญา กาศวิบูลย์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 11/11/2564 16:22:07 ทั่วไป
48 นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 11/11/2564 16:25:43 ทั่วไป
49 นายนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2564 23:32:53 ทั่วไป
50 ดร ธนพร สวรรค์พิทักษ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 1:08:33 ทั่วไป
51 นายรุ่งโรจน์ บุญใส่
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 12/11/2564 8:50:36 ทั่วไป
52 นางสาวพัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 9:27:09 ทั่วไป
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลอยใจ ครุฑจ้อน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 9:33:28 ทั่วไป
54 นางสาวอรทัย สุราฤทธิ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 10:20:50 ทั่วไป
55 ดร. ปพิชญา เตียวกุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 10:21:24 ทั่วไป
56 นางสาวสิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 10:22:31 ทั่วไป
57 นางสาวธัญณภัสกร สีทับทิม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 12/11/2564 10:23:44 ทั่วไป
58 นางสาววีณัสษา เอกจำนงค์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 10:27:56 ทั่วไป
59 นายพุทธมน ผ่องกาย
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 10:28:08 ทั่วไป
60 นางสาวพิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 10:41:01 ทั่วไป
61 รศ.ดร. อารี ชีวเกษมสุข
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 14:38:56 เจ
62 นางสาวอัมาริสา ถิรโสภณ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 14:46:50 ทั่วไป
63 ดร. อรรถรัตน์ พัฒนวงศา
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12/11/2564 15:03:41 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*