ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)

เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โปรแกรม โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
ปีงบประมาณ 2564
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) รอบที่ 2”
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. แบบฟอร์มจดหมายการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
4. คู่มือการคำนวณงบประมาณ
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 7 พ.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 พ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,555 ครั้ง