เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชา กัญชง กระท่อม


14 กันยายน 2565 624

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการ PM2.5


18 สิงหาคม 2565 1079

โครงการวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก


21 กรกฎาคม 2565 1027

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 1114

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 945

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 925

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 971

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 961

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 1062

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 929

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 900

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 922

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 969

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 954

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 929

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 918

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 1008

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


30 มิถุนายน 2563 915

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน


30 มิถุนายน 2563 937

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 934
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล