เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชา กัญชง กระท่อม


14 กันยายน 2565 65

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการ PM2.5


18 สิงหาคม 2565 721

โครงการวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก


21 กรกฎาคม 2565 703

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 705

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 683

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 670

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 685

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 688

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 699

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 683

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 683

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 666

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 683

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 681

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 671

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 667

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 681

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


30 มิถุนายน 2563 674

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน


30 มิถุนายน 2563 685

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 693
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล