เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกาศข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประ... 18 มิถุนายน 2564

บพข. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 2)... 16 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564...
15 มิถุนายน 2564

ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564...
31 พฤษภาคม 2564

ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564...
28 พฤษภาคม 2564

อ่านทั้งหมด
ทุนวิจัยที่เปิดรับ
ไม่มีทุนวิจัยที่เปิดรับ
ไม่มีทุนวิจัยที่เปิดรับ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์


1 เมษายน 2564 816

โครงการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1 เมษายน 2564 495

โครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม


1 เมษายน 2564 516

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย


23 ธันวาคม 2563 1451

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 1084

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


2 ตุลาคม 2563 1373

โครงการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 955

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้าน Zero Waste


2 ตุลาคม 2563 1628

โครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


23 ธันวาคม 2563 930

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 2101

สถิตินักวิจัยปี 2563 ไตรมาส 4


2 ตุลาคม 2563 1718