เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก


21 กรกฎาคม 2565 72

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 190

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 316

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 240

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 228

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 270

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 274

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 294

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 170

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 199

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 224

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 255

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 268

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 232

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 271

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


30 มิถุนายน 2563 124

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน


30 มิถุนายน 2563 158

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 139
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล