เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 30

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 224

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 165

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 150

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 169

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 176

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 173

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 126

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 145

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 162

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 185

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 185

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 159

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 158
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล