ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเด็นเรื่อง สัก และพยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เนื้อความ :

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัยด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นั้น

         วช. จึงมีความประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) หัวข้อ การวิจัยประเด็นเรื่อง สัก และพยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หมายเหตุ : 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอำนวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 407,416 (กชพรรณ/กษิดิ์เดช/กนกวรรณ/วิไลรัตน์/สุภาพรรณ)
โทรสาร 02-940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย.pdf
02-กรอบพะยูง.pdf
02-กรอบสัก.pdf
03-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).pdf
04-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ค).pdf
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).pdf
06-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 2ค).pdf
07-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).pdf
08-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).pdf
09 แบบหนังสือนำส่ง.pdf
10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 11 ม.ค.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ม.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,797 ครั้ง