ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย :
  1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
  3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
  4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
  5. การแพทย์ และสาธารณสุข
  6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
  7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
  8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
  10. พลาสติกชีวภาพ

หมายเหตุ :
  1. ผู้ขอรับทุนต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)(http://www.nrms.go.th/Register.aspx) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน
  2. การลงทะเบียนในระบบ NRMS ให้เลือกหน่วยงานที่สังกัดเป็นหน่วยงานที่ทำงาน (กรณีที่ทำงานแล้ว) กรณีที่ยังไม่ทำงาน (เรียนอย่างเดียว) โปรดเลือกสังกัด ดังนี้   

          โปรดเลือกกระทรวง ----> เลือก “บริษัท/อื่นๆ”

          โปรดเลือกหน่วยงานสังกัดกระทรวง ----> เลือก “อื่นๆ”

          โปรดเลือกหน่วยงานของท่าน ----> เลือก “-"

  1. login เข้าระบบแล้ว ให้เข้าไปกรอกประวัติการศึกษา  (download คู่มือ https://goo.gl/DAKNoK ดูที่หน้า 8,10) เพื่อระบุสถานศึกษาปัจจุบัน

  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2562 ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS โดยต้องระบุกรอบวิจัยให้ตรงตามที่นักวิจัยจะเสนอขอ พร้อมส่งเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนการวิจัยให้ถึงสถานศึกษาของนักวิจัย (สถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษา) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. และสถานศึกษาของนักวิจัยส่งเอกสารถึง วช. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
  3. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 - 408, 418, 420ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408  สสิรี /เกษร/จารุวรรณ/วรรณธิรา (เจ้าหน้าที่ทุนบัณฑิต)
โทรสาร : 0-2940-5495
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 62.pdf
02-หนังสือกรอบการวิจัย 2562.pdf
05-แบบฟอร์มการเขียนหน้าปกโครงร่างวิทยานิพนธ์.docx
06-แบบข้อเสนอแผนกิจกรรม (สำหรับหน่วยงาน).docx
07-บัญชีโครงการ.xlsx
08-แบบสอบถามการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
09-แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพ.docx
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ.xlsx
03-แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (สำหรับนักวิจัย).docx
04-คู่มือการเขียนแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ส.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 38,325 ครั้ง