ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เนื้อความ : ตามที่ สำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในลักษณะบุรณาการฯ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ นั้น
        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและเลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารชี้แจงในภาพรวมของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ จัดทำข้อมูลดังนี้

    1. จัดทำเล่มเอกสารชี้แจงกรรมาธิการ จำนวน 65 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ excel หรือ Word และ PDF และ QR code ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5*1.5 ซม. (มุมขวาล่างของปก และ CD) และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน  5 ชุด
        - จัดทำรูปเล่ม และใช้กระดาษ A4
        - ใช้ตัวอักษร Thai SarabanPSK (Font ไม่ต่ำกว่า 16)
        - ปกหลังสีขาว เย็บขอบข้าง
    2. หนังสือนำส่งจากผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
    3. การส่งเอกสาร ถึง วช. ภายในวัที่ 29 มิถุนายน 2561
        - สามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิถุนายน  2561 (ตามวันและเวลาราชการ)
        - ทางไปรษณีย์ เอกสารถึง วช. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561


สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทรศัพท์ 0 2579 3982 , 0 2561 2445 ต่อ 409, 410 โทรสาร. 0 2579 3982, 0 2561 3721
E-mail : analyze.parb@nrct.go.th เจ้าหน้าที่ประสานงาน : พรพิมล/ศรีรัตน์
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มการจัดทำเล่มบูรณาการวิจัยฯ ปี 2562.doc
02 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มการจัดทำเล่มบูรณาการวิจัยฯ ปี 2562.pdf
03 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การจัดทำเอกสารและส่งเอกสาร.pdf
04 การปริ้นจากระบบ NRMS.jpg
00 สำเนาหนังสือแจ้งหน่วยงาน.pdf
ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ส.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,833 ครั้ง