ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี ๒๕๖๒

เนื้อความ :

          ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี ๒๕๖๒ 

          สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในะระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS) https://www.nrms.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการเปิดรับสมัคร : วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๕ กันยายน ๒๕๖๑

 • ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย (ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program)

 

แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้

 • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) (แบบ NRCT – JSPS ๑ ด.)

 • แบบหนังสือนำส่ง

 • หนังสือการรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)

 • หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • จริยธรรมการวิจัยในคน

 • จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

 • ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

 • แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

 • จรรยาวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติ

 • มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 • ประกาศ ปปช. ฉ. ๑

 • ประกาศ ปปช. ฉ. ๒

 • ประกาศ ปปช. ฉ. ๓

 • การอนุญาตนักวิจัยชาวต่างประเทศทำวิจัยในประเทศไทย

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น ๑ อาคาร วช. ๓

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗ และ ๐-๒๕๗๙-๒๒๘๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_จม. ส่งประกาศ.pdf
02_ประกาศรับสมัครทุน Joint 2562.pdf
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ NRCT - JSPS 1ด).doc
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 62.doc
05_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี).docx
06_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
07_จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
08_จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
09_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
10_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
11_จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ.pdf
12_มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ.pdf
13_ประกาศคณะ ปปช..pdf
14_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2).pdf
15_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3).pdf
16_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 13 มิ.ย.61
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ (กกต.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 มิ.ย.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,837 ครั้ง