ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ โครงการวิจัยท้าทายไทย : กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0

เนื้อความ :

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และเป็นแนวทางในการยกระดับและ/หรือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รองรับ 4.0 รวมทั้ง สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวทันต่อไทยแลนด์ 4.0 โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ

  1. การส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ทั้งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมสำเนา รวม 20 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลของข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย (MS word) จำนวน 2 แผ่นและต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น
  2. สามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413 (ชุติมณฑน์/เกศรา) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chutimon.w@nrct.go.th katesara.e@nrct.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-สำเนา ประกาศรับ Director ยุติธรรม.pdf
02-แบบข้อเสนอ Director.doc
03-คู่มือ แบบข้อเสนอ Director.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 31 ม.ค.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ม.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,740 ครั้ง