ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

เนื้อความ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) กลุ่มเรื่อง ข้าว
2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน
3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่
6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ
7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560  นี้เท่านั้น


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

กลุ่มเรื่อง ข้าว

คุณอตินิตภ์

โทร. 02-579-7435

ต่อ

1304

 

กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ามัน

คุณฑิฆัมพร

โทร. 02-579-7435

ต่อ

3208

 

กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
คุณกนกวรรณ

คุณศศิวิมล

คุณกมลวรรณ

โทร. 083-5435613

โทร. 084-1615217

โทร. 094-5632727

 

กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
คุณอุมารินทร์

 

คุณสุภา

โทร. 064-9328050

โทร. 02-579-7435 ต่อ  3207

โทร. 02-579-7435 ต่อ  3219

 

กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่

คุณภาณุ

โทร. 02-579-7435

ต่อ

3217

 

กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ

คุณจันทร์เพ็ญ

โทร. 02-579-7435

ต่อ

3206

 

กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

คุณอานุภาพ

โทร. 02-579-7435

ต่อ

1302

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอ คก. รอบ 2.pdf
รวมเล่มกรอบที่เปิดรับ รอบ 2.pdf
03 แบบ คอบช. 1ช.doc
04 คู่มือ ประกอบการเขียน แบบ คอบช. 1ช.doc
05 แบบ คอบช. 1ย-1ด.doc
06 คู่มือ ประกอบการเขียน แบบ คอบช. 1ย-1ด.doc
07 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (คอบช. 3) (ถ้ามี).doc
08 หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (คอบช. 4).doc
09 แบบหนังสือนำส่ง สวก..doc
10 รายละเอียดในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย.pdf
11 จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
12 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
13 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
15 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย.pdf
16 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ.pdf
17 ประกาศ ปปช. ฉ1.pdf
18 ประกาศ ปปช. ฉ2.pdf
19 ประกาศ ปปช. ฉ3.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 12 ต.ค.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ต.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 15,794 ครั้ง