ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
3. การแพทย์และสาธารณสุข
4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
5. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
8. พลาสติกชีวภาพ
9. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

--------------------------------------------------------
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408
โทรสาร : 0-2940-5495
อีเมล : graduate.nrct@gmail.com
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยฯ 2561.pdf
02 กรอบการวิจัย ประเภททุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
03 แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น (เอกสารแนบ 1).docx
04 รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ 2).docx
05 แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ (เอกสารแนบ 3).docx
06 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบ 4).docx
07 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอ (เอกสารแนบ 5).docx
08 แบบฟอร์มสถานที่อยู่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก (เอกสารแนบ 6) .docx
09 แบบเสนอแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เอกสารแนบ 7).docx
10 ตัวอย่างบัญชีโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 31 พ.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและจัดการความรู้การวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ก.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 25,117 ครั้ง