ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2559

เนื้อความ :
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพัฒนานักวิจัยของประเทศผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย วช. รวมเป็น ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่
        ๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร
        ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        ๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
        ๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        ๖. มหาวิทยาลัยบูรพา
        ๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
        ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
        ๑๐. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        ๑๑. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ๑๒. สมาคมนักวิจัย

        ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป เห็นสมควรจัดสรรทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐. น.

หมายเหตุ ทุนสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่างนี้
๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. กรอบการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๓. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. ๑ย-๑ด) (PDF, DOC)
๔. คู่มือประกอบการเขียนแบบ คอบช. ๑ย-๑ด (PDF)
๕. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (PDF, DOC)
๖. หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (PDF, DOC)
๗. แบบหนังสือนำส่ง (PDF, DOC)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๘๐, ๔๑๖, ๔๗๙ (วรชัช, วุฒิกร) โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๗ E-mail : trainers.nrct@gmail.com


************************************
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001 ประกาศ รับสมัครทุน.pdf
002 กรอบการวิจัยทุนสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2559.pdf
003 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด) .docx
003 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด) .pdf
004 คู่มือประกอบการเขียนแบบ คอบช. 1ย-1ด.pdf
005 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
005 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.pdf
006 หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
006 หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
007 แบบหนังสือนำส่ง.docx
007 แบบหนังสือนำส่ง.pdf
001.2 ประกาศ(แก้ไข) งวดเงิน.pdf
001.3 ประกาศ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ม.ค.59
ประกาศโดย : กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เม.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 12,833 ครั้ง