ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ประจำปี 2565

เนื้อความ :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)

กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”

ประจำปีงบประมาณ 2565

กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

โจทย์*

เป้าหมาย

  1. การเพิ่มสมรรถนะ/พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้แก่ การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management) การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด (Production and Marketing Management) การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (Risk Management) ฯลฯ
  2. สร้างกระบวนการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเดิมและ/หรือสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) เพื่อยกระดับการจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดที่แท้จริงอย่างยั่งยืน

- จำนวนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เป้าหมายประสบความสำเร็จ ในการยกระดับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย หรือนวัตกรรม อย่างน้อย 200 ราย

- มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรมในพื้นที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปีจากฐานปี 2563     

- จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เพิ่มสมรรถนะ/พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 200 นวัตกรรม

 

คำอธิบาย

การทำงานภายใต้กรอบการวิจัย Local Enterprises มุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถนะ/ศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และ เชิงพื้นที่ โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่เสนอข้อเสนอเชิงหลักการต้องทำทั้ง 2 โจทย์* และมีกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 รายต่อโครงการ และต้องวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของทรัพยากร/วัตถุดิบพื้นถิ่น และห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน (Demand - Supply Chain) ของผลผลิต (วัตถุดิบ)/สินค้า/บริการ (ภายใต้กรอบแนวคิด คน-ของ-ตลาด) แสดงให้เห็นถึงสภาวการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ เงื่อนไข ข้อจำกัด รวมถึงวิเคราะห์ Pain Point และชี้ให้เห็นถึงความต้องการ/ปัญหา ที่แท้จริง (Real Need/Problem) ของการประกอบการธุรกิจของผู้ประกอบการเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางและโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อน โดยจะต้องเสนอแผนยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเดิมและสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) เพื่อเพิ่มสมรรถนะ/พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถดำรงและแข่งขันได้ทันพลวัตร การเปลี่ยนแปลงของตลาดยุคปัจจุบัน


ช่วงเวลารับข้อเสนอ
  10 ธันวาคม 2564 -  6 มกราคม 2565  เวลา 23.59 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. )


ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ
  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.go.th/) ข้อมูลเพิ่มเติม    เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI


ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันอังคารที่
14 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

และเวทีชี้แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย Local Enterprises ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์  หัวหน้ากรอบการวิจัย ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom


หมายเหตุ
 
– ผู้เสนอโครงการยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (ConceptProposal)ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ File ในรูปแบบ Word และ PDF ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. และประวัติของคณะผู้วิจัย พร้อมแนบคลิปวิดีโอ (ที่มีองค์ประกอบทั้ง 6 ส่วน ดังที่ได้แสดงข้างต้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 6 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.
- สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. 
และทาง บพท. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
-หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอเชิงหลักการในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบวิจัย Local Enterprise ปี 2565.pdf
แบบฟอร์ม LE-PMUA 2 ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal).docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 10 ธ.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,774 ครั้ง