ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

     ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน และผู้สนใจ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น
     บัดนี้ วช. ได้พิจารณาและอนุมัติรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 157 รางวัล ดังนี้
     1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 10 ท่าน 
     2. รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 49 รางวัล 
     3. รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 43 รางวัล
     4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 55 รางวัล
รายละเอียดดังสำเนาประกาศสำนักงานฯ ที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
(สำเนา) ประกาศรางวัลนักวิจัย 65.pdf
(สำเนา) ประกาศรางวัลผลงานวิจัย 65.pdf
(สำเนา) ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ 65.pdf
(สำเนา) ประกาศรางวัลสิ่งประดิษฐ์ 65.pdf
ข่าว : รางวัลการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ย.64
ประกาศโดย : ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 พ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,059 ครั้ง