ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

Program 16       ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แผนงาน          โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ
                  ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ประเด็นมุ่งเน้น
          1. การวิจัยและนวัตกรรมท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงาน เป็นต้น
          2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ มีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม start-ups องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรการกุศล โดยผลักดันการวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือการเกษตรกรรม เป็นต้น
          3. การวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญของโลก การรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความชำนาญจากนานาประเทศ รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
          4. การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรการวิจัย รวมถึงการสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและขาดแคลนของนักวิจัยไทย
          5. การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้สหวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในระบบการบริหารและจัดสรรทุน

ช่วงเวลารับข้อเสนอ       9 สิงหาคม – 8 กันยายน 2564 (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ          ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    
ข้อมูลด้านทุนวิจัย        ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
                        โทร. 0 2561 2445 ต่อ 204  หรือทางอีเมล kanruethai.r@nrct.go.th
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS    กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                           
                        โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612
รายละเอียด JSPS https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอ NRCT-JSPS - 2565.pdf
คู่มือนักวิจัย.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (NRCT-JSPS).docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค.64
ประกาศโดย : ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ส.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 14,753 ครั้ง