ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีงบประมาณ              2565

โปรแกรม                   โปรแกรมที่ 8 รองรับสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

แผนงานหลัก              แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

        แผนงานย่อย      - โอกาสและผลกระทบ Aging Society
                              - การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย
                              - เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุ
                              - สังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่
                              - นวัตกรรม Smart community สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง   https://drive.google.com/drive/folders/1ao5_ZEogpkNsDEwQvziew_RskhldjpBl?usp=sharing

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ   29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ         ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย          ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย

                                โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 409 – 410   (คุณพรพิมล,คุณศรีรัตน์)

                               e-mail : analyze.parb@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS    กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 607, 611, 612  065 349 9372 และ 065 349 9382
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือนักวิจัย.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx
เอกสารแนบท้ายด้านสูงอายุ.pdf
ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอฯ ปี65.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.64
ประกาศโดย : ภารกิจทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มิ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 15,431 ครั้ง