ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ประจำปี 2565 (ประเภททุนวิจัย และทุนกิจกรรม)

เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีงบประมาณ              2565

Platform 2              การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

Program 7              แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

แผนงาน                    แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ การเกษตรและตอบโจทย์ที่ท้าทายของประเทศ

แผนงานย่อย               การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด
    
      ประเภททุนวิจัยและนวัตกรรม (ทุนวิจัย)

       ประเด็นมุ่งเน้น

            1.  เทคโนโลยีการจัดการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด

            2.  การปรับปรุงสายพันธุ์ หรือคัดเลือกสายพันธุ์จิ้งหรีด

            3.  แบบโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน GAP
          
            4. การยกระดับมาตรฐานกระบวนการแปรรูปจิ้งหรีดผงเชิงพาณิชย์

     ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (ทุนกิจกรรม)

            1. การขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

 

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ   29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ         ผ่านระบบ NRIIS

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลด้านทุนวิจัย            ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 348  หรือ 095 162 2224  email : animalresearch@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS    กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 607, 611, 612  065 349 9372 และ 065 349 9382

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอฯ ปี65.pdf
ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสัตว์เศรษฐกิจ.pdf
คู่มือนักวิจัย ครั้ง 1 ณ 290664.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย-ทุนวิจัย.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนกิจกรรม(การขยายผล).docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 28 มิ.ย.64
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,330 ครั้ง