ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

                       ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

                       ในการนี้ วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ดังนี้

                       1. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

                       2. การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง

                       3. การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

                       4. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อมูลด้านทุนวิจัย       ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 
                      
           โทร 0 2579 1370 - 9, 0 2561 2445 ต่อ 517 - 519, 524 
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                            
                                 โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612 มือถือ 065 349 9372 และ 065 349 9382

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 หนังสือเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ KM ปี 65.pdf
02 ประกาศรับข้อเสนอ KM 65.pdf
03 TOR KM เชิงนโยบาย ปี 2565.pdf
04 TOR KM มิติความมั่นคง ปี 2565.pdf
05 TOR KM มิติเชิงชุมชน สังคม ปี 2565.pdf
06 TOR KM พระราชดำริ ปี 2565 .pdf
คู่มือนักวิจัย.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 28 มิ.ย.64
ประกาศโดย : ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,731 ครั้ง