ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
ที่  15  / 2564
 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปี 2564
 
 
ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดย สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจ สามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 23 โครงการวิจัย นั้น
 
หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์และความสอดคล้องของภาพรวมทั้งโครงการวิจัย 2) ความเชื่อมโยงและ การต่อยอดทุนเดิมในพื้นที่ 3) การออกแบบกระบวนการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ 4) ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ของกรอบการวิจัย และ 5) ศักยภาพนักวิจัย ความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่าน การพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 
ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อชี้แจงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยรายโครงการ
 
ประกาศ ณ วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ หน่วย บพท. ที่ 15.2564 ผลการพิจารณาโดยละเอียด กรอบ Learning City.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 13 พ.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 พ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,432 ครั้ง