ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
ที่  13 /2564
 
เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปี 2564

 

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าว รวมทั้งหมด 95 โครงการวิจัย นั้น

 

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในระดับเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงาน และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) เป็นโครงการต่อเนื่องจากฐานงานเดิมที่มีอยู่ 2) มีภาคีเครือข่ายและกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน 3) มีกระบวนการทำงานที่ส่งผลให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีความชัดเจนของ Output ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs)  และ 4) ความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ เช่น ศักยภาพของคณะผู้วิจัย และทุนเดิมการทำงานในพื้นที่ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

 

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้        ตรงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์สำคัญของแผนงาน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2564 ในการนี้หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 

อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ระบบ NRIIS ที่ https://www.nriis.in.th ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ หน่วย บพท. ที่ 13.2564 ผลการพิจารณา (เบื้องต้น) การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 22 เม.ย.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,958 ครั้ง