ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่      12 / 2564
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)
“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวันที่ 24 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และมีข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 22 ชุดโครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดโดยคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผล ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม เมื่อวันที่ 29 และ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1. ประเด็นโจทย์การวิจัย และเนื้อหาโครงการวิจัย ได้แก่ (1.1) มีการวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ระดับตำบล และโจทย์วิจัยชัดเจน (Area & Issue) (1.2) ประเด็นวิจัยมีโอกาสการสร้างผลกระทบสูง (เช่น ตอบโจทย์หลัง COVID19 ไม่มีแหล่งทุนอื่นสนับสนุนช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนจำนวนมาก เป็นต้น) (1.3) มีนวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 2. กระบวนการ กลไก และภาคีความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ (2.1) มีกลไกและภาคีการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (ชุมชน) และหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (2.2) มีกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 3. กระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ได้แก่ (3.1) มีกระบวนการทำงานสร้างพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้นวัตกรรม (Learning and innovation platform) (3.2)มีกระบวนการสร้างนวัตกรชุมชน 4. ความชัดเจนของ Output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value for money)5. โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ศักยภาพของคณะผู้วิจัย ทุนเดิมการทำงานในพื้นที่ และรายละเอียดของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของชุดโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท.จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ เท่านั้น อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

                                                                       (ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

                                                             ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน

                                                                     ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ หน่วย บพท. ที่ 12.2564 ผลการพิจารณา (โดยละเอียด) แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,558 ครั้ง