ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปี 2564

เนื้อความ :

ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

ที่   9  /2564

 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด

แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

 

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 14 โครงการ นั้น

 

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ความชัดเจนของโจทย์การทำงานวิจัยและตัวชี้วัดของชุดโครงการ ที่มีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนทุนการทำงานเดิมในพื้นที่ และวิเคราะห์บริบทของปัญหาและเข้าใจสภาพปัญหา 2) โจทย์วิจัยมีกระบวนการทำงานร่วมกับภาคีในการสร้างนวัตกรรมและเชื่อมโยงกับการทำงานตามเป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 3) มีกระบวนการออกแบบ/พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (นักเรียน ครู ผู้อำนวยการ โรงเรียน หรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่) 4) กรอบแนวคิดการวิจัยและการออกแบบกระบวนการวิจัยที่ตอบโจทย์การวิจัย 5) มีกลไกและกระบวนการทำงานกับภาคีในพื้นที่เป้าหมาย และ 6) โอกาสประสบความสำเร็จ และศักยภาพของทีมวิจัยในการทำงานด้านการศึกษากับโรงเรียนในพื้นที่ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

 

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯเพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564

 

 

 

                                                                      (ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

                                                             ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน

                                                                     ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 18 มี.ค.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,317 ครั้ง