ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปี 2564

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
ที่ 6 /2564
 
เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าว ทั้งหมด 82 โครงการ นั้น

 

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในระดับเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ มีเกณฑ์การพิจารณาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานของ หน่วย บพท. และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยรับรองข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา 2) โครงการวิจัยที่เสนอขอเป็นชุดโครงการวิจัย มีกรอบการวิจัยที่ตรงกับโจทย์การวิจัยทั้ง 2 ข้อ 3) กระบวนการทำงานกับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่หรือจังหวัด และเสนอแนวทางการขยายผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ 4) พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ทำงานของสถาบัน หรือมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

 

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยเพื่อเชิญเข้าร่วมเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในวันพุธที่      24 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเข้าร่วมเวทีนำเสนอเท่านั้น

 

อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ระบบ NRIIS ที่ https://www.nriis.in.th ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ หน่วย บพท. ที่ 6.2564 ผลการพิจารณา (เบื้องต้น) กรอบการวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.พ.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,470 ครั้ง