ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื้อความ :

             ตามที่ สำนักงานปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นพื้นฐานตการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการวิจัยสูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นั้น

             ในการนี้ สป.อว. และ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 252 โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

              ทั้งนี้ ขอให้ตำเนินการเตรียมจัดทำสรุปเนื้อหาโครงการ (Executive Summary) ที่ได้ปรับปรุงแล้วมายังสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผ่านทางอีเมล์ mhesi.rgns@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำสัญญารับทุนและจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันอุดมศึกษาตันสังกัดของผู้รับทุนต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดสรุปเนื้อหาโครงการ (Executive Summary) ได้ตาม OR Code ในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2610 5330 และ 0 2610 5331  (คุณณฐภัทร/คุณณัฐพล/คุณบัญชา)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลทุน อ.รุ่นใหม่ ปี 63.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค.63
ประกาศโดย : สำนักงานปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 มิ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,844 ครั้ง