ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ 12/2563
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563

 
ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS และกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยมีชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 7 ชุดโครงการ จากทั้งหมด 54 ชุดโครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดโครงการมานำเสนอรายละเอียดของข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากเป้าหมายและกรอบการวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) โจทย์วิจัยตรงตามประกาศทุน (เน้นการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดกับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรในจังหวัดที่สำคัญและมีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก) 2) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัด สอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน 3) ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยในการตอบโจทย์วิจัย รวมทั้งกระบวนการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ 4) ความเหมาะสมและศักยภาพของทีมวิจัย ทุนเดิมในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และมีแนวทางการสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ

ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ หน่วย บพท.จะได้ประสานงานกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป อนึ่งข้อเสนอโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท.จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการรายโครงการ
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  

 

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563.PDF
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ก.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,022 ครั้ง