ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (FY2020)

เนื้อความ : ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นสำหรับการสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (FY2020) ดังไฟล์เอกสารแนบ

เครือข่ายวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามประกาศที่แนบท้ายนี้ ขอให้หัวหน้าเครือข่ายยื่นข้อเสนอโปรแกรมวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน ๑๔ หน้ากระดาษ A4) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอฯ ที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน หน่วยงานไม่รับรองหรือยื่นข้อเสนอฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ และผลการพิจารณาของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผล Concept paper- IRN 2020 .pdf
Form_4-Full Proposal_2020.docx
Form_4-Full Proposal_2020.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 2 มี.ค.63
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 มี.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,803 ครั้ง