ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

         ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้นักวิจัยรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal assessment ระบบOngoing & monitoring และระบบ Research evaluation 

๒. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

- นักวิจัย ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

- นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  นักวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRMS และสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการติดตามโครงการ/กิจกรรมและผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง

๒.  นักวิจัยได้รับทราบและสามารถรายงานแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

หมายเหตุ :  เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม  

        ครั้งที่ ๑  วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่

        ครั้งที่ ๒  วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่      

        ครั้งที่ ๓  วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๔  วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๕  วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๖  วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๘  วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๙  วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 

        ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  ลงทะเบียนที่นี่ 


สถานที่
: ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ  เดื่อไธสง

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทร : 02-579-1370 ต่อ 607, 617, 619

โทรสาร : 02-940-6501, 02-579-0593

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
จดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 63_OnWeb.pdf
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 63_OnWeb.pdf
อบรม NRMS 2563_นักวิจัย.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 6 ธ.ค.62
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ม.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,446 ครั้ง