ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลข้อเสนอแผนงาน Re-submit ปี 2563

เนื้อความ :
           ตามที่ มหาวิทยาลัย ๒๖ แห่ง จัดส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ (Re-submit 2563) เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ทั้ง ๗ แห่ง พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ นั้น
           ในการนี้ หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมควรได้รับการสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
           ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยจะได้ประสานกับผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานวิจัยและกรอบงบประมาณในการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศผล Re-submit63_วช..pdf
2.ประกาศผล Re-submit63_บพท.pdf
3.ประกาศผล Re-submit63_บพค..pdf
4.ประกาศผล Re-submit63_บพข..pdf
5.ประกาศผล Re-submit63_สวก.pdf
7.ประกาศผล Re-submit63_NIA.pdf
6.ประกาศผล Re-submit63_สวรส.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 พ.ย.62
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มี.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 32,948 ครั้ง