ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า

เนื้อความ :

         ตามที่ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ให้ดำเนินการบริหารโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า” ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น

         ในการนี้ เนื่องจากมีนักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยมาจำนวนน้อย ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงขอขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ :

  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx ) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยหรือระบบลงทะเบียนได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 4 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 4 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด) และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
  3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 4761
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
00 ประกาศขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,486 ครั้ง