ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า

เนื้อความ :


      ตามที่ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการบริหารโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า”

      ในการนี้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงมีความประสงค์ขอขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ :
1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยหรือระบบลงทะเบียนได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608
2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 4 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 4 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด) และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 4761

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
00 ประกาศขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ.pdf
01 กรอบวิจัยโครงการชุมชนไม้มีค่า.pdf
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ช).docx
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ค).docx
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 2ค).doc
06-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี).doc
07-หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี).doc
08-แบบหนังสือนำส่ง.doc
09-คู่มือ NRMS ทุนมุ่งเป้า - นักวิจัย.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16 ชุมชนเป้าหมาย ภาคกลาง.pdf
17 ชุมชนเป้าหมาย ภาคตะวันตก.pdf
18 ชุมชนเป้าหมาย ภาคตะวันออก.pdf
19 ชุมชนเป้าหมาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf
20 ชุมชนเป้าหมาย ภาคใต้.pdf
21 ชุมชนเป้าหมาย ภาคเหนือ.pdf
22 ชุมชนไม้มีค่าที่มีศักยภาพ.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ต.ค.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 15,144 ครั้ง