ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf
002_เอกสารแนบท้ายประกาศรับทุน .pdf
003_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf
004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัยโครงการวิจัย.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ย.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ก.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 22,934 ครั้ง