ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

เนื้อความ :

             ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดิม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อการดำเนินการจัดสรรทุนตามแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง คอบช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) URL : goo.gl/zFyFU5 หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192 นั้น
             ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เสร็จแล้ว รวมจำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
             1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 1 กลุ่มเรื่อง
                 1.1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
             2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง
                 2.1 การแพทย์และสาธารณสุข
                 2.2 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
             จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0 2579 2284

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 62 รอบ 2.pdf
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 18 ก.ค. 62.pdf
3. รายชื่อผู้ประสานงาน หน่วยบริหารทุน คอบช..pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 15,177 ครั้ง