ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลภาพรวมของหน่วยงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายงบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เนื้อความ :

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลภาพรวมของหน่วยงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายงบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        

วช. ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลภาพรวมของหน่วยงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายงบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (รูปแบบ excel) เพื่อกรอกข้อมูลผลการดำเนินการได้ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์รายงานดังกล่าว ผ่านระบบ NRMS >>Ongoing >> โครงการปี 2561 หัวข้อ “ระบบรายงาน” ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ปรับปรับข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ NRMS และ ข้อมูลภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน (แบบ ว-6) ให้เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

          โทรศัพท์ 02 -561- 2445 ต่อ 406 – 408 (อภิญญา/มัลลิกา/รัชนิศ/สุภาพรรณ)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานผลภาพรวมของหน่วยงาน.pdf
2. ตารางรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน.xlsx
3. แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2561.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 3 พ.ค.62
ประกาศโดย : ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 พ.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,115 ครั้ง