ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

เนื้อความ :

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ

         ในการนี้ วช. จึงขอเปิดการรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า ต่อไป

         จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413

โทรสาร 0 2579 2284

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
0.0 หนังสือเปิดรับข้อเสนอ.pdf
1.0 ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย โครงการชุมชนไม้มีค่า.pdf
1.1 กรอบการวิจัย 62 (ไม้มีค่า).pdf
1.2 แบบข้อเสนอการทำกิจกรรมฯ.doc
1.3 คู่มือ การเขียนข้อเสนอกิจกรรมฯ.pdf
2.0 ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย โครงการชุมชนไม้มีค่า.pdf
2.1 แบบเสนอกิจกรรมฯ.doc
2.2 รายนามชุมชนเป้าหมาย.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 19 มี.ค.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 มี.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 12,894 ครั้ง