ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2562

เนื้อความ :

๑.      หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

ในการบริหารงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยด้วยระบบ NRMS นั้น หน่วยงานภาครัฐประมาณ ๒๐๐ หน่วยงาน ได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากระบบ NRMS ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานไปตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนำข้อมูลเข้าระบบและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำออกข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินงานและการใช้งานระบบมากน้อยแตกต่างกันตามระดับความต้องการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ระบบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลวิจัยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี และปัจจุบันข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหน่วยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

             ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อรองรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงแรมไมด้า รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และบทบาทใหม่ของ วช.  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคนิคของระบบ NRMS จากที่ วช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมาตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ การจัดประชุมประจำปีจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสำคัญยิ่งของความสำเร็จของการเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

 ๒.     วัตถุประสงค์

๒.๑    เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

๒.๒    เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRMS ในระยะต่อไป ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และบทบาทใหม่ของ วช.

๒.๓    เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRMS เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๔    เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.

 ๓.     วัน เวลา และ สถานที่  

        ในระหว่างวันที่ ๒๙๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงแรมไมด้า รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี


๔.     ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบด้วย

๔.๑    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ NRMS (ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ)

๔.๒    ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS

๔.๓    ทีมพัฒนาระบบ NRMS มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๔    ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 ๕.     วิธีการดำเนินงาน

         การบรรยาย การชี้แจง และการประชุมกลุ่มย่อย

 ๖.     ผู้รับผิดชอบโครงการ

         นางกนกพร  เกิดเอนก และนางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง

         กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

         โทร : ๐๒ - ๕๖๑ - ๒๔๔๕ หรือ ๐๒ - ๕๗๙ - ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๗, ๖๑๙
         โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

 

 ๗.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๗.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในระบบ NRMS และการพัฒนาระบบ NRMS ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และบทบาทใหม่ ของ วช.
         ๗.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ใช้งานหลักของระบบ NRMS) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการใช้ระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบและข้อมูลในระบบ เพื่อการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดตามศักยภาพที่ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้
         ๗.๓ การสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายสังคมระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกัน

 

**ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด (ค่าเดินทางมา วช.)
ทั้งนี้ วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารและค่าที่พักที่ วช. จัดให้ระหว่างการประชุมฯ

 

ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2 คน คลิกที่นี่

(ปิดรับลงทะเบียน 3 พ.ค. 2562 เวลา 16.30 น.)

<<<คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุม>>>****************************************************************

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการประชุมผู้ประสานประจำปี 2562 (PDF).pdf
หนังสือเชิญหน่วยงาน_Onweb.pdf.pdf
กำหนดการประชุมประจำปี NRMS 2562_Onweb.pdf
สรุปประชุมประจำปี 62_เสนอผู้บริหาร.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 18 มี.ค.62
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ส.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,129 ครั้ง