ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญประชุมระดมสมอง “กำหนดโจทย์วิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ประเด็นวิจัย สัก และพะยูง

เนื้อความ :

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระดมสมอง “กำหนดโจทย์วิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างกรอบการวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ขยายพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของสัก และพะยูง ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

        ในการนี้  วช.  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากท่านสนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนทางเว็ปไซด์ https://bit.ly/2Q4GTHb  ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด


 










สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๗  (กษิดิ์เดช/กชพรรณ/วิไลรัตน์)

โทรสาร  ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑                  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kasideth.o@nrct.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญผู้เข้าร่วม.pdf
2.หลักการและเหตุผล+กำหนดการ (ส่งเชิญ).pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พ.ย.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,878 ครั้ง