ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ งบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท

เนื้อความ : ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ “แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” ที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 4 เป้าหมาย โดย สวทน. รับผิดชอบแผนงานในเป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นั้น

เพื่อให้การกลั่นกรองแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการกลั่นกรองแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทในลักษณะประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel) เพื่อให้หน่วยงานวิจัยได้ชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ

โดยในเป้าหมายที่ 4 ได้กำหนดวัน-เวลาการชี้แจงข้อมูลสำหรับแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท ตามเอกสารแนบ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดประสาน ประสานข้อมูลเพิ่ม โปรดติดต่อ คุณรินรพี 091-742-2382 หรือคุณภัทรายุส 063-272-8855 หรือ ดร.ศรีฉัตรา 080-605-5363
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ตารางเป้าหมายที่ 4.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ย.61
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 พ.ย.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,838 ครั้ง