ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เนื้อความ :

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรจัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS) นอกจากนี้ยังใช้เวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

           ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ วช. และ สวทน. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หน่วยงานละไม่เกิน ๓ ท่าน (ผู้บริหารหน่วยงาน ฝ่ายแผน หรือผู้รับผิดชอบภาพรวมงบประมาณของหน่วยงาน และผู้ประสานงานหน่วยงาน) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=56  ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๗, ๔๐๘ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๙๕
เจ้าหน้าที่ประสานงาน มัลลิกา/วรรณธิรา/รัศนิศ/สุภาพรรณ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mb.nrct@nrct.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญประชุม.pdf
(ร่าง) กำหนดการชี้แจงการติดตามงบบูรณาการ 62.pdf
หลักการและเหตุผล.pdf
แบบฟอร์มจองโรงแรม.pdf
แผนที่โรงแรม.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ย.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 พ.ย.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,607 ครั้ง