ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1

เนื้อความ :
        "ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ “แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” ที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 4 เป้าหมาย โดย สวทน. รับผิดชอบแผนงานในเป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นั้น
        เพื่อให้การกลั่นกรองแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการกลั่นกรองแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทในลักษณะประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel) เพื่อให้หน่วยงานวิจัยได้ชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ
        โดยในเป้าหมายที่ 1 ได้กำหนดวัน-เวลาการชี้แจงข้อมูลสำหรับแผนงานที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท ตามเอกสารแนบ
        หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดประสาน ประสานข้อมูลเพิ่ม โปรดติดต่อ คุณรินรพี 091-742-2382 หรือคุณภัทรายุส 063-272-8855  หรือ ดร.ศรีฉัตรา 0806055363"
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ_ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัย.pdf
ประกาศ_ตารางกลั่นกรองแผนบูฯ 63 แยกตามวัน-เวลา.pdf
ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย.61
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,153 ครั้ง