ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563

เนื้อความ : ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) และหน่วยงานได้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management Systems : NRMS) แล้ว นั้น
ในการนี้ วช. และ สวทน. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกำหนดการ วช. และ สวทน. ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRMS ทั้งนี้ผู้ประสานหน่วยงานสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบ NRMS เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบ NRMS ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561

-------------------------------------------------


กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย  เบอร์โทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 405
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลงบบูรณาการปี63 รอบ Concept.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ต.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 12,699 ครั้ง