ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒"

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal assessment ระบบOngoing & monitoring และระบบ Research evaluation 

๒. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

-  ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

 

หมายเหตุ : ๑. สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมทั้ง ๗ ครั้ง  (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)              
                  ๒. สำหรับนักวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป) ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

    ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๔   ธันวาคม ๒๕๖๑                สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย  ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๘   มกราคม ๒๕๖๒               สำหรับนักวิจัย ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒              สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย  (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒                  สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒             สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒                สำหรับนักวิจัย ลงทะบียนที่นี่

    ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒             สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ลงทะบียนที่นี่


*
 อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม*

 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑

โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
จดหมายเชิญหน่วยงาน_OnWeb.pdf.pdf
โครงการ กำหนดการ อบรม nrms ปี 62_OnWeb.pdf.pdf
อบรม NRMS 2019_นักวิจัย.pdf
อบรม NRMS 2019_ผู้ประสาน.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 พ.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 7,095 ครั้ง