ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ปี 2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษาและแม่ไก่-ลูกไก่)

เนื้อความ :

                   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เพื่อคัดเลือกและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 นั้น

                   ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

 

หมายเหตุ :

          - ขอให้นักวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ หน่วยงาน และชื่อโครงการ และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับ (ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF) มายังอีเมล์ graduate.nrct@nrct.go.th ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

          - การทำสัญญา: วช. จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สำหรับนิสิต/นักศึกษา/นักวิจัย จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โดยสามารถติดต่อเรื่องการทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานโดยตรง

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่:

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 - 408, 418, 420 (วรรณธิรา, จารุวรรณ, รักชนก)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_ประกาศผลการคัดเลือกฯ.pdf
02_ผลการคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท).pdf
03_ผลการคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก).pdf
04_ผลการคัดเลือก ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่).pdf
05_แบบตอบรับ (บัณฑิตศึกษา).docx
06_แบบตอบรับ (นักวิจัยรุ่นใหม่ แม่ไก่-ลูกไก่).docx
07_รายละเอียดการทำสัญญาฯ (บัณฑิตศึกษา).pdf
08_รายละเอียดการทำสัญญาฯ (นักวิจัยรุ่นใหม่ แม่ไก่-ลูกไก่).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ย.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ต.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,485 ครั้ง