ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

เนื้อความ :

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย: ทะเลไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย และ มก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

          จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการ คุณบรรจบ กิติกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 08 8600 2617

Email: nowproject2018@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ทะเล 61.pdf
แบบเสนอโครงการวิจัย วช มก 1ย-1ด.docx
แบบเสนอโครงการวิจัย วช มก 1ย-1ด.pdf
แบบเสนอแผนงานวิจัย วช มก 1ช.docx
แบบเสนอแผนงานวิจัย วช มก 1ช.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 31 ก.ค.61
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ส.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,803 ครั้ง