ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน"

เนื้อความ :

1. หลักการและเหตุผล

              Business Intelligence (BI) (ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) คือ เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถนำไปประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ โครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ BI เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ออกรายงาน และพยากรณ์เหตุการณ์อนาคตได้ สถาปัตยกรรมของ BI คือ การนำข้อมูลขององค์กรจากหลาย ๆ แหล่ง มาสกัด แปลงรูปแบบให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และเก็บข้อมูลไว้ที่เดียว จากนั้นใช้เครื่องมือทางด้าน BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง dashboard สำหรับผู้ใช้งานต่อไป

             สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ใช้โปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้าน BI ในการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลจากระบบ NRMS โดยการนำข้อมูลจากระบบ NRMS มาวิเคราะห์ และออกรายงานหลายมิติ คือ รายงานที่สามารถเลือกดูมุมมองได้หลายมุมมอง และนำเสนอในลักษณะของ dashboard สำหรับให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร วช. ใช้งานระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถใช้งานระบบรายงานได้ทางเว็บไซต์ของระบบ สามารถแสดงรายงานสารสนเทศ แสดงรายงานภาพรวมโครงการวิจัย และสถานภาพนักวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน และเป็นการสนับสนุนหน่วยงานในการใช้ข้อมูลจากระบบ NRMS ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

    2.1 เพื่อให้ผู้ประสานงานหน่วยงานเรียนรู้การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม  Tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS

    2.2 เพื่อผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้ระบบรายงานข้อมูลจากระบบ NRMS มาวิเคราะห์ และออกรายงานหลายมิติ ในการนำเสนอผู้บริหารหน่วยงาน

    2.3 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    3.1  ผู้ประสานหน่วยงานได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ “การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS

    3.2  ผู้ประสานหน่วยงานสามารถสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ได้ถูกต้อง

    3.3  ผู้ประสานหน่วยงานสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานในหลายมิติ

4. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

     -   ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละประมาณ 36 คน

5. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

     ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561    ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่       

     ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่  23 – 24 สิงหาคม 2561   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่                        

     ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่  29 – 30 สิงหาคม 2561   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่                      

สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 

****ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการประชุมเท่านั้น****

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ 2 คน (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ 3 เป็นต้นไป)

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวนวรัตน์  เยาวรัตน์

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โทร : 02-561-2445 ต่อ 617, 607

โทรสาร : 02-579-0593

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการ กำหนดการ.pdf
น.เชิญอบรม BI_Onweb.pdf
ข้อมูลทดสอบทำ BI_ผู้ประสาน.xlsx
Training - BI Tableau_วช_29-300861.pdf
ชื่อคอลัมน์ OData.xlsx
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.ค.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ก.ย.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,184 ครั้ง