ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย :
 1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
 3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
 4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
 5. การแพทย์ และสาธารณสุข
 6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
 7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
 8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 10. พลาสติกชีวภาพ

หมายเหตุ:

 1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (http://www.nrms.go.th/Register.aspx) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน
 2. นักวิจัยที่จะขอรับการสนับสนุนการวิจัยต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และกรณีเป็นที่ปรึกษาโครงการจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ดังลิงค์ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2093
 3. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2562 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS โดยต้องระบุกรอบวิจัยให้ตรงตามที่นักวิจัยจะเสนอขอ พร้อมส่งเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนการวิจัยให้ถึงหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยส่งเอกสารถึง วช. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
 4. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 - 408, 418, 420


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408    สสิรี  /เกษร /จารุวรรณ / วรรณธิรา (เจ้าหน้าที่ทุนบัณฑิต)
โทรสาร : 0-2940-5495สสิรี 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
03-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project).docx
04-คู่มือการเขียนแบบข้อเสนอโครงการ.docx
05-แบบข้อเสนอแผนกิจกรรม (สำหรับหน่วยงาน).docx
06-บัญชีโครงการ.xlsx
07-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.doc
08-แบบสอบถามการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
02-หนังสือกรอบการวิจัย 2562.pdf
01-ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 62.pdf
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ.xlsx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ส.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 23,039 ครั้ง